meñime

meñime. (De *amənəymənəy (ə) > ameñimeñi > ameñime, n. vb. m. sing.)

*ny > ñ /ɲ/, por palatalización. || *-(me)ñi > -(me)ø, por haplología.

1. Tf. desus. Soc. Reunión. Expr. t.: benime, ­megnime, megnine.

LEXEMA

M·N·Y

____________

Vide Armeñime.