samagazo

samagazo. (De *ẓammag, n. vb. concr. m. sing., y adición del suf. hispano -azo.)

1. m. Tf. Golpe que se da o se recibe. 

2. m. Tf. p. ext. Caída aparatosa.

FUENTE

§ «[No digáis] Samagazo. [Decid] Golpazo, butacazo» [Reyes Martín [1918]: 199].

LEXEMA

Ẓ·M·G